fbpx
x
Мени
Комитет за заштита на правата

Комитет за заштита на правата

Комитет за заштита на правата
КЗП
Committee for the Protection of Rights
2017
Здружение на граѓани
Марјан Маџовски, претседател
568677
790900
Васил Ѓоргов 24/46 Скопје
Центар
Скопски
Марјан Маџовски, претседател, 071 279 komitetzapravata@gmail.com
071 279 517

Комитетот за заштита на правата е асоцијација на поединци и здруженија кои се залагаат за заштита на слободите и правата на граѓаните во правосудсниот систем и за таква негова реформа која ќе обезббедува правично и непристрасно работење на судството.

Владеење на правото

Демократија

Развој на граѓанско општество

Човекови права

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Медиуми

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација