fbpx
x
Мени
Истражувачко друштво „Урсус спелеос“

Истражувачко друштво „Урсус спелеос“

Истражувачко друштво „Урсус спелеос“
Друштво „Урсус спелеос“
Exploring Society "Ursus Speleos"
2001
Здружение на граѓани
Али Самет, претседател
4030001411692
5513600
ул.Добромир Хрс 20а
Кисела Вода
Вардарски
Александар Стојаноски (контакт лице), +38978409005, email: contact.ursusspeleos@gmail.com
+38978409005

Истражувачкото друштво “Урсус спелеос” – Скопје (ИДУС) е невладина организација формирана во 2001 година. Нејзината основна дејност е спелеологијата како интердисциплинарна наука, како и преземање на активности за грижа, унапредување и одржување на животната средина, поттикнување на иницијативи и активности кои придонесуваат за заштита, одржување и унапредување на животната средина, со посебен акцент на карстните подрачја.

Деца, млади и студенти

Друго

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Експерти од одредена област

Жени

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација