fbpx
x
Мени
Регионално географско друштво ГЕОСФЕРА - Битола

Регионално географско друштво ГЕОСФЕРА - Битола

Регионално географско друштво ГЕОСФЕРА - Битола
Геосфера
Regional geography society GEOSFERA - Bitola
Geosfera
2006
здружение на граѓани
Мите Ристов, претседател
4002006172226
6102069
Генерал Васко Карангелески 23/15
Генерал Васко Карангелески 23/15 Битола
Битола
Пелагониски
Мите Ристов, претседател 078/233-622 mitegeo@yahoo.com
078/233-622

Регионалното географско друштво ГЕОСФЕРА-Битола е едно од најактивните географски здруженија во Македонија. Делува во регионот на Битола, Демир Хисар и Ресен, со цел, промовирање на географијата како наука кај сите чинители во образовниот процес и заштита на животната средина во која живееме, како елементарен предуслов за квалитетен живот на целокупната биосфера.
Нашата визија е ЕДУКАЦИЈА ЗА СИТЕ. Оваа визија ќе се постигне со приближување на географијата како наука до сите граѓани, преку непосредно практицирање на географскиот простор во кој живеат и зголемување на свеста кај граѓаните за проблемите со кој се соочуваме и потребата за изнаоѓање на мерки за заштита и унапредување на животната средина.

Возрасни

Деца, млади и студенти

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражување

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

35

20

Објавено пред 5 годинаи Разбудете ја еко-свеста во себе
Објавено пред 5 годинаи Разбудете ја еко-свеста во себе
Објавено пред 5 годинаи Разбудете ја еко-свеста во себе