x
Мени
Феријален центар Велес

Феријален центар Велес

Феријален центар Велес
vacation center -Veles
1950
здружение
Томе Трајков-претседател
4004999115918
5113580
Богдан Каракостев бр 11, 1400 Велес
Велес
Вардарски
Томе Трајков-претседател
0038978867327

Следејки ја традицијата на феријалното организирање во Велес и пошироко ,но адаптирајки се на нови услови
Феријалниот центар Велес го реактивира своето делување на полето на туризмот, алтернативниот туризам и осмислување на слободното време на младите.Воедно
ФЦ Велес ги става културните ресурси во склоп на економски развој

Возрасни

Деца, млади и студенти

Друго

Животна средина и природни ресурси

Заштита на потрошувачите

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Миграција

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Градење инфраструктура

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Општа јавност (сите граѓани)

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација