fbpx
x
Мени
Здружение за развој на демократијата и подобрување на квалитетот на живеење и унапредување на образованието

Здружение за развој на демократијата и подобрување на квалитетот на живеење и унапредување на образованието "Делта општество"

Здружение за развој на демократијата и подобрување на квалитетот на живеење и унапредување на образованието "Делта општество"
Делта општество
Association for the Development of Democracy and improvement of the quality of life and improvement of education "Delta Society"
Delta Society
2017
ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ФОНДАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ
Михаил Огненовски - претседател
4032017534215
7193114
ул. бул. Македонска Војска бр.20/2-3 - Скопје
Ѓорче Петров
Скопски
Михаил Огненовски - претседател, 075/838-868, Илија Кузмановски - ген.секретар, 070/300-212
075/838-868, 070/300-212

Здружение за развој на демократијата и подобрување на квалитетот на живеење и унапредување на образованието. Има над 50 активни членови, редовни:
дипломци, магистри и доктори на науки со просек повисок од 9.5 и почесни:
селетирани поединци, истакнати професионални во општеството

Антикорупција

Владеење на правото

Возрасни

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Децентрализација

Добро владеење

Друго

Животна средина и природни ресурси

Заштита на потрошувачите

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Меѓуетнички односи

Миграција

Образование, наука и истражување

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Социјално-хуманитарна поддршка

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Бегалци

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Сиромашни лица

Стари лица

Други маргинализирани групи

50

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација