fbpx
x
Мени
Центар за одржливост и напредна едукација

Центар за одржливост и напредна едукација

Центар за одржливост и напредна едукација
ЦОНЕД
Centre for Sustainability and Advanced Education
CSAE
2006
Здружение на граѓани
Гордана Мишевска
4002006176485
6169171
Арон Ароести 17
Битола
Пелагониски
info@csae.mk
/

ЦОНЕД постои од 2006 година со мисија: Остварување на поширок интерес за одржлив развој преку примена на модели за напредна едукација и соработка.

Возрасни

Вработување

Деца, млади и студенти

Животна средина и природни ресурси

Информации, комуникации и медиуми

Образование, наука и истражување

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Граѓански организации

Деца

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација