fbpx
x
Мени
Здружение на психолози, психотерапевти и советувачи

Здружение на психолози, психотерапевти и советувачи "Cortex"- Тетово

Здружение на психолози, психотерапевти и советувачи "Cortex"- Тетово
ЗПСП ЦОРТЕКС Тетово
Association of psychologists, psychotherapists and counselors "Cortex"-Tetovo
2017
Здружение
Сема Халили , претседател
4028017532991
2312976475029
Ул. 29-ти Ноември Бр.А1 ТЕТОВО
Тетово
Полошки
Сема Халили, 070421150
070421150

Групи за раст и развој, креативни работилници, советување( на деца, млади ,возрасни,) психотераписки индивидуални сеанси(деца,млади,возрасни), групи за подршка и мотивациски групи. Соработка со стручни лица(социјален работник, социолог, логопед,дефектолог и психијатар) соработка и со други здружениа и институции.

Возрасни

Деца, млади и студенти

Друго

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Толеранција

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Деца

Етнички заедници

Жени

Млади и студенти

Стари лица

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација