fbpx
x
Мени
Здружение Центар за човекови права и разрешување конфликти

Здружение Центар за човекови права и разрешување конфликти

Здружение Центар за човекови права и разрешување конфликти
ЦЧПРК
Assotiation Center for Human Rights and Concflict Resoulution
2007
НВО
Мирјана Најчевкса, Претседател
4030006619399
6180140
Партизански одреди бб
Карпош
Скопски
Љуан Имери Менаџер 071341107 luli@chrcr.org.mk
071341107

Центарот за Човекови права и Разрешување Конфликти е организација која примарно се бави со истражувања и едукација, базирани на следниве основни цели:
Да им помогне на граѓаните на Република Македонија да заземат активна улога во разрешувањето на навидум нерешливите конфликти, вкоренети во етничките и други разлики; и Промовирање на концептот на човековите права и базичните слободи, како суштински дел од политичката, судската и општествената трансформација која се одвива во државата.
Постигнивањето на основните цели, е базирано на превземање на различни активности во рамките на трите клучни области:
Човекови права, насочени кон:
Дисеминација на знаења од областа на човековите права и слободи - преку подигање на свеста за своите и туѓите права и создавање на услови за активна заштита на своите и туѓите права, со примена на демократските механизми и владеењето на правото;
Развој и адаптирање на концептот, со цел да се имплементира на што е можно пошироко ниво во македонската реалност; и
Трансформирање на постоечкото разбирање за човековите права - од нивно согледување како примарно колективни, до нивно прифаќање како базично индивидуални.
Разрешување на конфликти, насочено кон:
Промена на пристапот на луѓето кон конфликтите - од гледање на конфликтот како на перманентна деструктивна битка меѓу инкопатибибилни интереси, до негово согледување како можност за заеднички развој и подобрување на односите, кои покрај интереси, содржат и потреби, чувства и вредности; и
Воведување на техники за конструктивно и мирољубиво разрешување на интерперсоналните и интергрупните конфликти, засновано на културна модификација на постоечките модели на заедничко преговарање и медијација.
Интеретнички односи, насочени кон:
Развивање на почитувањето на културните/етничките разлики - од нивно предвидување како извор на конкуренција, која неизбежно создава тензии помеѓу различните етнички групи, до нивно прифаќање како потенцијален извор за заеднички развој; и
Поттикнување и спроведување на интегративниот процес на живеење во мултикултурно општество, каде „мултикултурно“ би имало значење на „интеркултурно“ - различни култури кои живеат заедно во рамките на една територија, притоа одржувајќи отворени односи на меѓусебно признавање, интеракција и меѓузависност.

Владеење на правото

Демократија

Деца, млади и студенти

Децентрализација

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ)

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Миграција

Образование, наука и истражување

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Истражување

Раководење

Социјално-хуманитарна поддршка

Бегалци

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

ЛГБТИ

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација