fbpx
x
Мени
Центар за европски развој и интеграциј  - Битола

Центар за европски развој и интеграциј - Битола

Центар за европски развој и интеграциј - Битола
ЦЕРИ - Битола
Center for European development and integration
CEDI
2009
Здружение на граѓани
Диоген Хаџи-Ксоат Милевски
4002009515310
6525962
Славко Лумбарко бр 6.
Славко Лумбарко бр. 6 ; 7000 Битола
Битола
Пелагониски
Диоген Хаџи-Коста Милевски - претседател - 078241091 diogenh@gmail.com
078241091
047233445

Едукација на младите, промоција на европски вредности и владеење на правото, добро владење, децентрализација, реформа на локалната самоуправа, граѓанска и младинска партиципација во процесот на креирање на локални политики , транспарентност и отчетност на ЕЛС, младинско учество , волонтерство, животна средина и климатски промени, образование.

Антикорупција

Владеење на правото

Возрасни

Вработување

Демократија

Животна средина и природни ресурси

Култура

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Граѓански организации

Деца

Експерти од одредена област

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Сиромашни лица

Друго

6

15

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација