fbpx
x
Мени
Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој

Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој

Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој
ЦеПроСАРД
Center for Promotion of Sustainable Agricultural Practices and Rural Development
CeProSARD
2008
Здружение на граѓани
Светлана Петровска, Извршен директор
4030008019062
6322409
ул. 1550, бр.8а, Визбегово, Скопје
Карпош
Скопски
Ивана Петкановска Програмски директор М. 071 249 024 ivana.petkanovska@ceprosard.org.mk
+38923061391

Визија: Рурални области развиени на одржлив начин со целосна грижа за животната средина, ефикасно користење на обновливите енергии, енергетска ефикасност како и заштита на културното наследство што ќе придонесе кон креирање на подобра социјална средина за идните генерации.
Mисија: воведување и промоција на одржлив рурален развој. Преку истражување и примена на најдобрите практики ние тежнееме кон обезбедување на подобри услови за живеење, како во руралните така и во урбаните области.
Цели: одржлив развој на земјоделството и животната средина; јакнење на капацитетите на институциите на централно и локално ниво; подигнување на свеста кај граѓаните за одржливите практики во земјоделството и во руралниот развој; подигнување на свеста на граѓаните за недостигот, потребите и начинот на штедење на енергијата; намалување на штетните емисии и загадувањето на воздухот, почвата и водите; заштита на културното наследство како неизоставен дел од одржливиот развој, во рамки на современите глобални трендови за заштита на животната средина.

Демократија

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Лица со посебни потреби

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Раководење

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Експерти од одредена област

Жени

Лица со посебни потреби

Претприемачи

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација