fbpx
x
Мени
Центар за поддршка и креативен развој

Центар за поддршка и креативен развој

Центар за поддршка и креативен развој
ЦПКР
Creative development and support hub
2019
Здружение на граѓани
Александар Спасов, претседател
n/a
7382421
бул. Јане Сандански 7-1/21 Скопје
Аеродром
Скопски
Александар Спасов, Претседател, cdshskopje@gmail.com
389 70 874 641

Подобрување и унапредување на општата економска, правна, социолошка и еколошка сфера

Вработување

Друго

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Државни и јавни институции и/или службеници

Жени

Лица со посебни потреби

Невработени

Претприемачи

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација