fbpx
x
Мени
Хуманитарното Здружение за помош и поддршкана лицата со посебни потреби  „Бравура Кооператива“

Хуманитарното Здружение за помош и поддршкана лицата со посебни потреби „Бравура Кооператива“

Хуманитарното Здружение за помош и поддршкана лицата со посебни потреби „Бравура Кооператива“
ХЗ Бравура кооператива
Humanitarian Association for Help and Support of People with Special Needs “ Bravura Cooperativa“
2004
ГО
Анета Николова
4009004107855
5877881
Питу Гули бр 37
Делчево
Источен
Александар Николов, / 078 349 673 / bravuracooperativa@yahoo.com
033413659

Хуманитарното Здружение за помош и поддршка на лицата со посебни потреби "Бравура Кооператива" од Делчево е здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните со цел остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и за вршење на активности за донесување подобри услови и подобрување на:
 Грижа и застапување направата на лицата со посебни потреби;
 Развој на различните форми на згрижување на лицата со посебни потреби, образование и третман ;
 Поддршка, помош и соработка со семејствата на на лицата со посебни потреби;
 Хуманитарни активности за подобрување на социјалниот статус на на лицата со посебни потреби;
 Едукација, рехабилитација и третма;
 Социјални услуги во заедницата...

Лица со посебни потреби

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Лица со посебни потреби

Образовни институции

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација