fbpx
x
Мени
Центар за италијански јазик и култура ВИА ДАНТЕ Охрид

Центар за италијански јазик и култура ВИА ДАНТЕ Охрид

Центар за италијански јазик и култура ВИА ДАНТЕ Охрид
Center for italian language and culture VIA DANTE Ohrid
2011
невладина, непрофитна, волонтерска организација - здружение
Алберта Гулицовска
4020011518139
6750885
Туристичка 99
Охрид
Југозападен
Алберта Гулицовска, претседател 078 278 007 ohridtravel@gmail.com
078 278 007

“Виа Данте” се занимава со промоција на италијанскиот јазик и култура, поврзување на секторите на туризмот и културата, поточно културното наследство на Македонија и регионот. Во таа смисла, со градење на мрежа со интернационални, пред се италијански културни асоцијации за реализација на заеднички проекти од културата кои би ја раздвижиле културната сцена во Охрид , пред се надвор од туристичката сезона кога се забележува недостиг од истите. Градиме и стратешки партнерства со другите граѓански организации, фондации, како и јавните институции од сфера на културата и др. Својата дејност “Виа Данте” ја проширува во согласност со потребите на современото живеење,се занимава со развивање на човечките потенцијали, и воопшто зајакнување на граѓанските капацитети во сите сфери. Унапредувањето на локалната средина е процес кој започнува со подигнувањето на свеста кај нејзините жители, континуиран процес на нивната сензибилизација за прашања од есенцијална важност за сите нејзини членови.

Деца, млади и студенти

Животна средина и природни ресурси

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Развој на граѓанско општество

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Општа јавност (сите граѓани)

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Друго

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација