fbpx
x
Мени
Асоцијација за демократски развој на ромите СОНЦЕ - Тетово

Асоцијација за демократски развој на ромите СОНЦЕ - Тетово

Асоцијација за демократски развој на ромите СОНЦЕ - Тетово
АДРР СОНЦЕ - Тетово
Roma democratic development association SONCE - Tetovo
16.021999
Здружение на граѓани
Ферди Исмаили
4028999127300
5328098
Blagoja Toska no 168
Тетово
Полошки
Ферди Исмаили, Извршен Директор, 078 201 311 и f.ismaili@sonce.org.mk
078201311

Визија„СОНЦЕ“ придонесува за демократска интеграција и ефективно учество на ромската заедница во општеството преку градење капацитети, директна поддршка и застапување на нивните интереси.
Мисија :„СОНЦЕ“ придонесува за демократска интеграција и ефективно учество на ромската заедница во општеството преку градење капацитети, директна поддршка и застапување на нивните интереси
Програмски области : Програма за образование на Роми, Пробрага за ваработување, Програма за здраствена и социјална заштита и програма за демократска партиципација на Ромите во креирање на политики.

Возрасни

Вработување

Деца, млади и студенти

Образование, наука и истражување

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Етнички заедници

Млади и студенти

Невработени

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Сиромашни лица

Стари лица

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација