fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани 4х4х4 Балкански мостови Скопје

Здружение на граѓани 4х4х4 Балкански мостови Скопје

Здружение на граѓани 4х4х4 Балкански мостови Скопје
4х4х4ББ
Association of citizens 4x4x4 Balkan Bridges Skopje
2006
Здружение на граѓани
Душко Христов, претседател
4030006598588
6123279
ул. Руди Чајавец 35/3 Скопје
Аеродром
Скопски
Душко Христов, претседател моб: 070 343 636, e-mail: 4x4x4bb@gmail.com
070 343 636

Основни полиња на делување:
- Заштита и унапредување на животната средина
- Промовирање и оддржливо користење на културното и природното наследство
- подигнување на економската стабилност на населението
- подигнување на социо економската состојба на граѓанинот

Антикорупција

Вработување

Децентрализација

Животна средина и природни ресурси

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Експерти од одредена област

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација