fbpx
x
Мени

ВОДИЧ ВО ТЕРМИНОЛОГИЈАТА  ЗА РОДОВО БАЗИРАНО  НАСИЛСТВО ЗА НОВИНАРИ И  МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ 

Проектот  на  Националната  мрежа  против  насилство  врз жените  и  семејно  насилство „Насилството  врз  жените  и  медиумите: Унапредување на техниките за известување и медиумска покриеност на случаи на насилство врз жени“,е  имплементиран  со  поддршка  на  програмата  Цивика мобилитас,  проект  на  Швајцарската  агенција  за  развој  и соработка  (СДЦ)  за  поддршка  на граѓанското  општество во  Македонија,  кој  го  спроведуваат  НИРАС  од  Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од  Македонија  и  Шведскиот  институт  за  јавна администрација (СИПУ). Општа цел на проектот е унапредување на соработката на граѓанските  организации  и  медиумите  во  насока  на подигнување  […]

Локален Акциски план за економско јакнење на жените од Општина Битола 2016-2017 година

Локален Акциски план за економско јакнење на жените од Општина Битола 2016-2017 година – продукт од проектот „Економско јакнење на жени во две општини“, финансиски поддржан од Британската Амбасада во Скопје. Преку успешно лобирање и јавно застапување овој акциски план во целост е усвоен и буџетиран од страна на Советот на Општина Битола.

Жени и синдикати: Застапеност и работнички права во Република Македонија

Студија за застапеност на жените во синдикатите во Р. Македонија. Авторки: Елена Б. Ставревска и Марија Башевска

1 2