fbpx
x
Мени

Просперитет и здравје на жената ромка – пат кон предизвици

Предмет на истражувањето е испитување на моменталната состојба и приоритетните проблеми на жените Ромки при пристапот до здравствената заштита. Цели на истражување: преку мониторинг да се утврди големината и основните видови проблеми со кој се соочуваат жените ромки од аспект на здравствената заштита, социо-економските фактори и нивната поврзаност со организираните здравствени услуги, со цел да […]

Резиме и препораки за применети политики за намалување на здравствени нееднаквости во антенаталната и постнаталната грижа кон Ромките во Република Македонија

Проценка на состојбата од аспект на здравствени нееднаквости во репродуктивниот период кај жените е направена преку прашалник на репрезентативен примерок за фокус групи и наменски (длабински) интервјуа со целни групи од други засегнати сектори. Со квалитативно истражување беа опфатени 102 жени во репродуктивен период (15-49 години) во 10 фокус групи организирани во Куманово, Крива Паланка, […]

Водич за инспекторите низ законот за безбедност на храната

Во декември 2010 година донесен е нов Закон за безбедност на храната. Со донесувањето на Законот формирана е Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија. Агенцијата е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице. Таа е правен наследник на Дирекцијата за храна и Управата за ветеринарство. Со имплементацијата на Законот треба […]

Опасности !!! во храната

Потрошувачите можат да сметаат дека храната која ја консумираат е безбедна доколку опасностите во храната се минимизирани, и таа не предизвикува штетни последици по нивното здравје. За штетна по здравјето на луѓето се смета храната која содржи недозволени штетни материи или недозволени количества на штетни материи, организми или микроорганизми кои под едно заедничко име се […]

Конопот за медицинска употреба-здравје или бизнис ?

Измената на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции (во понатамошниот текст: Законот), усвоени на почетокот од 2016 година, требаше да обезбеди легален пристап до квалитетни производи од коноп за лекување различни здравствени состојби. Сепак, пациентите продолжуваат да ги набавуваат овие лекови од црниот пазар каде што се достапни за пониски цени и […]