fbpx
x
Мени

Зајакнување на организациите на потрошувачите за подобри општински услуги во Југоисточна Европа

Политиката на заштита на потрошувачите е збир од правни одредби и институционални активности што овозможуваат заштита на правата и интересите на потрошувачите наспроти трговците со цел да се воспостави економска и правна рамнотежа помеѓу овие две категории. Тоа беше размислувањето од кое се водеше воспоставувањето на Законот за потрошувачи на ЕУ, кој што нуди значаен […]

Потрошувачите и нивните права при организирани туристички патувања

Патувањето надвор од Вашето место на живеење треба да Ви претставува задоволство. Сепак, важно е да ги знаете своите права! На тој начин постои помала веројатност дека ќе дозво­лите да Ви продадат нешто што не сте сакале, а доколку тоа се случи, ќе знаете како да реагирате и да се заштитите!

Заштита на правата и интересите на корисниците на основните комунални услуги

Оваа студија ги анализира состојбите и предизвиците со основните комунални услуги и дава препораки како да се унапреди заштитата на правата и интересите на корисниците на услугите. Комуналните услуги значително влијаат на семејниот буџет и на квалитетот на живот на граѓаните. Во однос на влијанието врз семејниот буџет, како показател можеме да ги земеме објавените […]

Заштита на правата и интересите на корисниците на основните комунални услуги

Здруженијата на потрошувачи во континуитет ја анализираат правната рамка во доменот на комуналните услуги, жалбите на потрошувачите, праксата на давателите на услугите кон потрошувачите и работата на надлежните регулаторни тела. Покрај тоа, потрошувачките организации спроведуваат и истражувања за проблемите и задоволството на потрошувачите при користењето на услугите. Стекнатите сознанија служат за подобро информирање на потрошувачите, […]

Трета карта со оценка на заедницата : за здравствена заштита во текот на бременоста меѓу ромките во општина Шуто Оризари

Изработена е карта со оценка за достапноста и за пристапот до услуги во текот на бременоста преку наоди од спроведени полуструктурирани интервјуа со Ромки (76),матични гинеколози (7) и патронажни сестри (2) кои обезбедуваат услуги за Ромките во самата заедница или во најблискиот регион на ШутоОризари. За изработка на картата се користат боите на семафорот, пришто црвената боја означува […]

1 2 3