fbpx
x
Мени

Уставниот суд во стегата меѓу политичките интереси и човековите права 2016

Во изминатите пет години, а особено од 2013 година до денес, Уставниот суд на Република Македонија бележи намален број на примени и завршени предмети, намален број на укинати и поништени одредби од закони и подзаконски акти, намалување на бројот на вработени и непроменети средства во 1 годишниот буџет.

Анализа на јавно приватно партнерство Република Македонија

Целосниот напредокот на Македонија во спроведување на ЈПП доби добра оцена во 2012 година. Државата усвои низа на закони за концесија, ЈПП, секторски закони и за јавни набавки за ЈПП и на национално и локално ниво, кои се усогласени со ЕУ директивите за јавни набавки. Одделението за ЈПП во Секторот за правни работи добива поддршка […]

Набљудување на судските случаи во кои новинари се обвинети за клевета и навреда

Проектот „Набљудување на судските случаи во кои новинари се обвинети за клевета и навреда“ веќе втор пат се спроведува низ судовите на Република Македонија, од страна на Коалицијата „Сите за правично судење.“ Неговата реализација се базира на набљудување определен број кривични предмети во кои новинари и главни и одговорни уредници се обвинети за клевета и […]

Закони и пракса во финансирањето на политичките партии

Република Македонија е мала континентална земја на балканот чии соседи се Грција, Бугарија, Србија, Косово и Албанија со население од 2.050.671 луѓе од кои 1.821.122 се гласачи.Според пописот од 2002 етничките групи се 65,2% Македонци, 24,2% Албанци, 3,9% Турци, 2,7% Роми, 4,0% други и неопределени.Република Македонија се стекнува со независност од 1991 година по отцепувањето од […]

Документ за јавна политика: Медиумите во изборното законодавство

Демократски избори се невозможни без медиумите. Слободните избори не значат само слобода да се гласа и да се биде гласан, туку тие се однесуваат и на партиципативниот процес во кој гласачите учествуваат во дебатата и имаат соодветни информации за партиите, кандидатите и нивните политика, како и за самиот изборен процес. Од тој аспект, медиумите ја […]

Законите и политиките на Република Македонија во полето на попреченоста. Извештај од системскиот мониторинг на закони и политики

Република Македонија ја потпиша Конвенцијата за правата на лицата со попреченост (понатаму во текстот: КПЛП или Конвенцијата) на 30 март 2007 година а истата ја ратификува на 5 декември 2011 година. Дополнително, државата го потпиша Факултативниот протокол кон КПЛП на 29 јули 2009 година а го ратификува на 5 декември 2011 година.Инструментите за ратификација се депонирани во Организацијата на Oбединетите Нации […]

Епинет-вработување на знаењето за Еу

Анализата за вклученоста на граѓаните и граѓанските организации во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики може да ни даде поцелосна слика за легитимитетот на демократските процеси во Република Македонија. Преку учество на граѓаните во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики, покрај тоа што се зголемува одговорноста, транспаретноста и отчетноста на институциите, […]