fbpx
x
Мени

Заклучоци и препораки од дебатите за Законот за здруженија и фондации

Во Законот се дефинирани правото на здружување, здружување на организации, стекнување својство на правно лице, основните начела, регистрите како и престанокот и бришењето на организациите. Законот ги регулира изворите на финансирање на организациите, употреба на средствата, одговорност за обврските, одговорност за штета, извештаи за работа, располагање со средствата во случај на престанок, пренесување на средствата […]

Водич низ законот за здруженија и фондации

Законот за здруженија и фондации е донесен на 16.04.2010, а стапи на сила на 24.04.2010. Со неговото стапување во сила престана да важи Законот за здруженија на граѓани и фондации (Службен весник број 31/98 и 29/2007). Дебатата за донесување на нов закон кој ќе ја регулира оваа област започна многу порано, во 2006 година, а за интензивираше […]