fbpx
x
Мени

Обезвреднување на трудот 2: Анализа на трудово-правната легислатива во периодот 2010-2014

„Важноста на трудот како нераскинлив дел од човековото битие најдобро се согледува токму во процесот на производството и создавањето на материјални добра, каде работникот учествува лично и непосредно, како и со својата лична работна активност преку работниот однос, кој пак претставува севкупност од физичките и духовните способности, секогаш кога произведува употребни вредности од секаков вид“.

Обезвреднување на трудот: анализа на трудово-правната легислатива во периодот на транзицијата

Падот на комунизмот и промената на општествено-економскиот систем што следеше голем дел од македонските граѓани ги дочекаа со ентузијазам и верба во подобар живот. Впрочем, како што тоа беше случај и во останатите европски земји во кои на власт беа комунистичките партии. Надежите за подобар живот не се темелеа само врз уверувањето дека ќе дојде до важен исчекор […]

Социо-економската положба на новинарите во Источна Македонија

Податоците презентирани во оваа брошура се резултат на новинарско истражување кое во себе интегрира новинарски и академски методи со цел да дојде до заклучоци за состојбата на новинарите во источниот дел на Македонија. Истражувањето беше фокусирано на новинарите и нивниот финансиски аспект, на почитувањето на работните односи во медиумите во Источна Македонија и условите во […]