fbpx
x
Мени

Обезвреднување на трудот 2: Анализа на трудово-правната легислатива во периодот 2010-2014

„Важноста на трудот како нераскинлив дел од човековото битие најдобро се согледува токму во процесот на производството и создавањето на материјални добра, каде работникот учествува лично и непосредно, како и со својата лична работна активност преку работниот однос, кој пак претставува севкупност од физичките и духовните способности, секогаш кога произведува употребни вредности од секаков вид“.