fbpx
x
Мени

Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување

Реформата на јавната администрација има суштинско значење во евроинтегративните процеси, бидејќи функционалната јавна администрација го претставува столбот за напредок и економски развој на една земја. •Реформата на јавната администрација е суштински дел и од клучните реформи при пристапниот дијалог со Европската Унија. Затоа, критериумите за проширување на ЕУ ја истакнуваат потребата на секоја земја да […]

Стандарди за е-транспарентност во единиците на локалната самоуправа

Имајќи ги предвид принципите на добро управување и определбите за поттикнување на граѓанското учество на локално ниво со зголемување на транспарентноста и отчетноста во работењето на органите на единиците на локалната самоуправа – градоначалникот и советот – како и на локалната администрација, а воедно поаѓајќи и од можностите на модерните технологии за катализирање на овој […]

Документ за политики Практики и препораки за добро управување во сферата на јавната администрација

Реформите и модернизацијата на администрацијата се континуиран процес и еден од главните приоритети на Партнерството за пристапување1 кон ЕУ. Во изминатиов период, политичката и институционалната криза што континуираното влијаат врз извршната власт, врз судската и врз законодавната власт, доведоа до суспензија и до поткопување на демократските стандарди во Република Македонија, го урнаа владеењето на правото […]

Мерење на напредокот во судството, јавната администрација и законодавното тело во Република Македонија

Без јасна слика за прогресот на одредена земја-кандидат во процесот на евроинтеграција не е возможно да се одреди дали таа напреднала кон исполнување на ЕУ стандардите за пристапување. За да ѝ пристапат на Европската Унија, земјите-кандидати и потенцијални кандидати треба да остварат напредок во областа на антикорупциските мерки и на пошироката област на добро управување. […]