fbpx
x
Мени

Регионални упатства за идентификација на жртвите на трговијата со луѓе

Прирачникот за идентификација на жртви на трговија со луѓе (во понатамошниот текст “регионален прирачник”) е разработен во рамките на четвртиот заеднички проект на АРИАДНЕ мрежата за борба против трговијата со луѓе во Југоисточна и Источна Европа на тема “Трговија со луѓе и миграција во Југоисточна и Источна Европа”. Проектот е имплементиран од страна на НВО […]

Сузбивањето на трговијата со луѓе низ практиката на домашните судови

Недостигот од потемелна емпириска анализа на состојбата во Македонија по прашањето за успешноста на државата во справувањето со феноменот трговија со луѓе, во рамките на сите институции одговорни за неговото гонење и сузбивање, претставува повод за изготвување на извештајот ,,Сузбивањето на трговијата со луѓе низ практиката на домашните судови” на Коалицијата  ,,Сите за правично судење”

Трговија со луѓе и илегална миграција во Македонија 2009 година

Во рамки на своите заложби, за идентификување на фактичката состојба во судството , преку следење на определен вид на предмети, Коалицијата сите за правично судење, петта година по ред ја анализира работата на судовите при судењето на предметите од областа на Трговијата со луѓе и илегалната миграција. Во соработка со Министерството за внатрешни работи, Јавното […]

Стоп за нечесното пазарно однесување

Пазарното однесување кон потрошувачите од страна на деловните субјекти е секое дејство, пропуст, начин на однесување или застапување, пазарна комуникација, вклучувајќи рекламирање и маркетинг, од страна на трговец, директно поврзани со промоција, продажба или снабдување на производи и услуги за потрошувачите.