fbpx
x
Мени

Основна анализа на работењето на судскиот совет на Република Македонија

Анализава на работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвена во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје. Анализава дава преглед на актуелната состојба во однос на работењето на Судскиот совет на РМ (во натамошниот текст ССРМ).Правото […]

Анализа на независноста на судски совет на Република Македонија

Остварување на правото на правично судење преку независно, непристрасно и стручно судство е основа на владеењето на правото во секоја модерна демократска држава. Од секоја држава која тежнее кон тоа, оправдано се очекува да стори сè за обезбедување на она што го препорачуваат меѓународните инструменти. Државата треба да го организира својот политички и правен систем на таков начин што […]

Извештајот на Прибе две години подоцна

Кога зборуваме за Извештајот на Прибе, најчесто мислиме на Итните реформски приоритети – документ на Европската комисија заснован на Извештајот, кој содржи конкретни препораки за дејствување. Ваквиот приод го носи ризикот да се занемари поширокиот контекст и суштината на наодите изнесени во извештајот, особено со оглед на новата посета на експертската група најавена за јули 2017 г. Затоа во овој […]

Гостување во „Bijandipe“ – Ромска редакција на МТВ

Презентација на работата на ССРМ во Ромската редакција на МТВ. Prezentiribe e Kriseskoro soveto ani radza ki RM.

Видео за Судскиот совет на РМ и Советот за факти

Видео за работата на Судскиот совет на Република Македонија и Советот за утврдување на факти за периодот од ноември 2016 год. до април 2017 год.

ANALIZA THEMELORE E PUNËS SË KËSHILLIT GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Kjo analizë themelore e punës së Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë u hartua në kuadër të Projektit “Monitorimi i rritur publik mbi punën e Këshillit Gjyqësor të RM” të realizuar nga Instituti për të Drejtat e Njeriut me mbështetje të Ambasadës së Britanisë në Shkup. Analiza ofron një pasqyrë të gjendjes aktuale lidhur me […]

BASELINE ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

This baseline analysis of the functioning of the Judicial Council of the Republic of Macedonia was developed under the “Increased Public Supervision of the Operation of the Judicial Council of the Republic of Macedonia” project implemented by the Institute for Human Rights with the support of the British Embassy in Skopje. It provides an overview […]

Судски совет на Република Македонија

Видеото за работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвено во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје.

ОСНОВНА АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Анализава на работењето на Судскиот совет на Република Македонија е под- готвена во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Бри- танската амбасада во Скопје. Анализава дава преглед на актуелната состојба во однос на работењето на Судскиот совет на РМ […]