fbpx
x
Мени

Учиме право учебник (второ дополнето и изменето издание, 2006)

Овој учебник е направен за да биде помагало на членовите на Учиме право програмата. Дава осврт на правата на учениците во средните училишта, Уставот на Република Македонија, поделба на власта, Собрание на Република Македонија, создавање закони, Претседател на Република Македонија, Влада на Република Македонија, како работат судовите, Народен Правобранител, локална самоуправа, Универзална декларација за човекови […]

Набљудување на судските случаи во кои новинари се обвинети за клевета и навреда

Проектот „Набљудување на судските случаи во кои новинари се обвинети за клевета и навреда“ веќе втор пат се спроведува низ судовите на Република Македонија, од страна на Коалицијата „Сите за правично судење.“ Неговата реализација се базира на набљудување определен број кривични предмети во кои новинари и главни и одговорни уредници се обвинети за клевета и […]

Мониторинг на судски предмети од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција во Македонија 2010 година

Коалицијата Сите за правично судење во периодот од 2005 година до денес, преку директно набљудување на судските предмети од областа на Трговијата со луѓе и илегална миграција, пред Основните судови во Република Македонија, се обидува да изврши позитивно влијание како врз директните имплементатори и учесници во борбата со овој вид на криминал, така и со […]

Како да ги остварам и заштитам моите права? Колку ќе ме чини тоа?

Овој водич содржи краток и јасен опис на најчестите правни проблеми со кои се соочуваат граѓаните, правата и условите за нивно остварување и преглед на видовите и висината на трошоците што произлегуваат од овие постапки. Важен дел од водичот се упатствата за можностите и начините за ослободување од плаќање на трошоците во судските и во управните постапки за лицата […]

Анализа на домашните правни лекови во постапките при изборот, разрешувањето и изрекувањето на дисциплински мерки на македонските судии

Во нашата држава како и во останатите држави кои се базираат врз начелата на владеење на правото и поделба на власта, судството е главниот носител на заштитната функција во остварувањето на индивидуалните слободи и права на човекот и граѓанинот. Таа своја функција и надлежност судството може да ја оствари само доколку се заснова и се раководи од начелата на […]

Подобрување на ефикасноста и компетентноста: Преглед на квалитетот,ефикасноста и компетентноста на судиите и судовите

”Стратегијата за Југоисточна Европа 2020: Работни места и европска перспектива” цели кон подобрување на условите за живеење во регионот и враќање на фокус кон прашањата за конкурентноста и развојот.Стратегијата беше донесена во 2013 година,а процесот на развивање, усвојување и примена на истата го координира Регионалниот совет за соработка (РСС). Токму зајакнувањето на регионалната соработка е […]