fbpx
x
Мени

Извештај од истражување: Пристапноста и инклузивноста на судовите во Македонија

Истражувањето претставено во овој извештај се однесува на досегашните искуства и иницијативи во обезбедување пристапност и инклузивност на судовите во Македонија. Истражувањето е дел од проектот „Имам право на еднаков пристап до правда“ , спроведуван од здружението „Отворете ги прозорците“. Проектот е дел од шемата за регрантирање на граѓански организации, во рамките на Проектот „Мрежа […]

Сузбивањето на трговијата со луѓе низ практиката на домашните судови

Недостигот од потемелна емпириска анализа на состојбата во Македонија по прашањето за успешноста на државата во справувањето со феноменот трговија со луѓе, во рамките на сите институции одговорни за неговото гонење и сузбивање, претставува повод за изготвување на извештајот ,,Сузбивањето на трговијата со луѓе низ практиката на домашните судови” на Коалицијата  ,,Сите за правично судење”

Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење

Судството како трета власт покрај законодавната и извршната, е еден  од столбовите на секоја демократска земја. Додека принципот на checks and balances функционира помеѓу законодавната и извршната власт, судството како независна и самостојна трета власт влијае и ја одржува демократската хармонија во една земја водејќи сметка за основните слободи и права на човекот и граѓанинот.

Судската ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупцијата во “Заробената држава”

Коалицијата “Сите за правично судење” преставува организација во која членуваат граѓански организации од целата територија на Република Македонија. Основната мисија во досегашното постоење е следење на почитување на човековите права и слободи особено на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на дејствување. Со развивање на програма за набљудување на судски предмети во врска со […]

Коалиција на здруженија на граѓани “Сите за правично судење” Годишен извештај за 2010

Коалицијата на здруженија на граѓани “Сите за правично судење” е мрежа на 17 здруженија на граѓани кoи имаат заедничка мисија: “Следење на почитувањето  на човековите  права и слободи посебно  на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на делување во настојувањето  да се зголеми  нивото на нивното  имплементирање, да се иницираат институционални и правни […]

Основни податоци за алтернативните мерки во Република Македонија

Основни карактеристики на алтернативните мерки: Кривични санкции што ги изрекува судот; Овозможуваат одбегнување и замена на краткотрајните казни затвор;