fbpx
x
Мени

Анализа на праведно оданочување Република Македонија

Даноците се најважната форма на јавен приход и еден од најважните средства за редистрибуција на националниот доход до различни субјекти и во различни форми на потрошувачка. Даноците стануваат сè поважни и во најмногу земји зафаќаат над 40% од БДП, што значи огромен удел, а во некои земји изнесуваат дури половина од БДП. Во почетокот на […]

Стоп за нечесното пазарно однесување

Пазарното однесување кон потрошувачите од страна на деловните субјекти е секое дејство, пропуст, начин на однесување или застапување, пазарна комуникација, вклучувајќи рекламирање и маркетинг, од страна на трговец, директно поврзани со промоција, продажба или снабдување на производи и услуги за потрошувачите.    

Нотаријатот поблиску до граѓаните

Со осамостојувањето на Република Македонија настанаа коренити промени во општествено-политичкиот и економскиот, а уште повеќе во нејзиниот правен систем. Донесувањето на Уставот на Република Македонија создаде, меѓу другото, услови дел од вонпроцесните работи кои не се спорни помеѓу правните субјекти да можат да се вршат како јавни овластувања од страна на самостојна и независна служба.