fbpx
x
Мени

Инфотека: Финансиски услуги

Потрошувачите во Република Македонија можат да вршат плаќања и наплати во домашни и странски средства за плаќање. Платниот промет во земјата се врши во националната валута, освен во слободните царински продавници (на аеродромите во Скопје и Охрид) каде плаќањата на купената стока се врши во девизи.