fbpx
x
Мени

Причини за донесување на законот: Уредување на младинската политика

Воведот на Предлог-законот за млади содржи дел во кој се дава оценка на состојбите во областа што треба да се уреди со законот и причините за донесување на истиот. Без да се навлага во детална оценка на состојбите (и покрај неколкуте истражувања поддржани од Агенцијата за млади и спорт, меѓу другото), предлагачот идентификува две клучни […]

Анализа на политичките програми од родов аспект : предвремени парламентарни избори 2016

Родовата анализа на програмите на политичките партии за предвремените парламентари избори за 2016 година е направена со цел да се процени дали и во колкава мера родовата перспектива e вклучена при изготвувањето на политичките програми. Анализата дава преглед на изборните програми на партиите и коалициите во однос на вклученоста на родовиот аспект во предвидените мерки […]