fbpx
x
Мени

Standarde për e-transparencë në njësitë e vetëqeverisjes lokale

Duke marrë parasysh parimet e qeverisjes së mirë dhe angazhimin për të inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarëve në nivel lokal, duke rritur transparencën dhe llogaridhënien në punën e organeve të vetëqeverisjes lokale – kryetarin dhe këshillin – dhe administratën lokale, si dhe duke filluar nga mundësitë e teknologjive moderne për të katalizuar këtë proces, ky dokument […]