fbpx
x
Мени

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕФОРМИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР: Гласачка машинерија или суштински форум за делиберација?

Реформата во безбедносниот сектор (со посебен акцент на Управата за безбедност и контраразузнавање- УБК) е првиот приоритет во препораките на Групата високи експерти за системски прашања за владеењето на правото (во понатамошниот текст: Извештајот на Рајнхард Прибе). На некој начин, оваа реформа се смета за услов без кој не се може во спроведувањето на останатите […]

Годишно собрание на НВО КХАМ 31.12.2012

Водич за примена на законот за волонтерство

Собранието на Република Македонија на 2 јули 2007 година го донесе Законот за волонтерство и истиот е објавен во ,, Службен весник на Република Македонија ” бр. 85/2007. Донесени се и подзаконските акти со кои се доуредуваат прашањата од Законот, и тоа …

Водич низ управувањето со станбените згради

На 05.08.2009 година, Собранието на Република Македонија го донесе новиот Закон за домување. Законот почна да се применува од 13.08.2009 година со што го замени претходниот Закон за домување од 1998 година (со неговите последователни измени и дополнувања, заклучно со 2007 година), а со Законот за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на […]

Добро управување преку поголема фискална транспарентност: Препораки за имплементација на препораките од ад-хок комисијата

Наша цел со овој проект е да се работи на подобрување на фискалната и буџетската транспарентност на државата,бидејќи фактите за случувањата од декември 2012 година се веќе вкучени во извептајот на ад-хор комисијата.Политичките партии,политичарите и владата се инволвирани страни во овие случувања и затоа ЦЕА како независна страна може да обезбеди непристрасен преглед на извештајот […]

Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на ЕУ фондовите во Република Македонија

Пред воведувањето на Инструментот за претпристапна помош (ИПА), од 1992-2006 г., ЕУ даде помош на Македонија од околу 800 милиони евра, главно преку Програмите ФАРЕ и ИПА. Со воведувањето на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во 2007 година, Република Македонија, како земја кандидат за членство во ЕУ се стекна со пристап до 622,5 милиони евра […]

Епинет-вработување на знаењето за Еу

Анализата за вклученоста на граѓаните и граѓанските организации во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики може да ни даде поцелосна слика за легитимитетот на демократските процеси во Република Македонија. Преку учество на граѓаните во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики, покрај тоа што се зголемува одговорноста, транспаретноста и отчетноста на институциите, […]

Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија

Во парламентарната демократија, одлуките се носат со мнозинство. Владејачкото мнозинство има мандат од 4 години за да ја понесе одговорноста за донесените одлуки пред судот на граѓаните изборите. Во повеќето случаи, донесените одлуки може да бидат повлечени и државата да заземе поинаков курс со новото парламентарно мнозинство. Некои одлуки може да се сменат, некои може […]

Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија

Во парламентарната демократија, одлуките се носат со мнозинство. Владејачкото мнозинство има мандат од 4 години за да ја понесе одговорноста за донесените одлуки пред судот на граѓаните. Во повеќето случаи, донесените одлуки може да бидат повлечени и државата да заземе поинаков курс со новото парламентарно мнозинство. Некои одлуки може да се сменат, некои може да се надополнат. Одлуките, пак, […]