fbpx
x
Мени

Анализа на состојбата со установите за сместување на деца во ризик и на деца во судир со законот на РМ

Системот за правда за децата во Република Македонија е воспоставен со Законот за малолетничка правда и се соочува со постоење лоши материјални услови, недостаток на основно образование и систематска ресоцијализација на децата лишени од слобода, па упатува на постоење сериозна загриженост и потреба од напори за дополнително зајакнување на правата на детето. Потребно е воспоставување […]