fbpx
x
Мени

ЖГИ АНТИКО – Билтен број 1 за 2017 година

Во рамките на Институционалниот грант на Цивика мобилитас, АНТИКО има предвидено низа активности кои ќе и овозможат потранспарентно работење и споделување на релевантни информации со конституентите и засегнатите страни. Една од тие активности е припрема на квартални Билтени. За таа цел го споделуваме Билтенот бр.1 кој ги опишува активностите, достигнувањата и резултатите од работењето на […]

Жените во македонската економија Резултати од истражувањето на перцепциите за родова еднаквост во Општина Струмица

Во овој извештај ги анализираме податоците од истражување спроведено во општина Струмица кое имаше за цел да ја измери перцепцијата за родовата еднаквост кај жените во Струмица во 2010, како и нивните перцепции за дискриминацијата на жените на пазарот на труд. Истражувањето беше дел од проектот „Жените во македонската економија“кој Реактор го спроведе во текот […]

Водич за млади основни граѓански и политички слободи и права

Анализата, врамена во контекстот на националните образовни системи и стратегии, открива дали дебатата има позитивно дејство од аспектот на подобрување на информираноста за тековни настани, критичкото размислување и толеранцијата кај селектираните примероци на ученици дебатери и недебатери. Во истиот период се спроведени и интервјуа со предавачи преку чие искуство се стремеше да се добие квалитативен […]

Извештај за спроведување на децентрализацијата во општина Струга

Овој извештај ги сублимира резултатите од набљудувањето на спроведувањето на децентрализацијата во општина Струга за периодот јануари – декември 2011 година и првите 6 месеци (јануари – јуни) од 2012 година. Истиот е изработен во рамки на проектот Овој извештај е подготвен во рамките на проектот „Mониторинг на спроведувањето на децентрализацијата и мониторинг на јавните […]