fbpx
x
Мени

Застапување во земјоделството

Лобирање…. Застапување…. Термини кои што се почесто имаме можност да ги слушаме во нашето секојдневие. Термини за кои што често пати не сме сигурно точно што значат или која е нивната дефиниција, а голем дел од нас граѓаните имале можност барем еднаш да ги практикуваат низ своето работење и делување во општеството. Од употребата на […]

Студии на случај за спроведување на политиките за регионален развој

Дванаесетте студии на случај за спроведување политики за регионален развој кои се презентирани во оваа публикација се еден од резултатите на активностите на проектот Алијанса за регионален развој, кој го иницираа и спроведуваа организациите Форум ЦСИД од Скопје и Младински иницијативи за дијалог и соработка од Битола во периодот од 2015 до 2017 г. со […]

Мотивациски викенд

Целта на Мотивациски викенд е да ги мотивираме младите да работат на себе, на приватен и професионален план, преку млади и успешни луѓе кои ќе ја споделат својата приказна за нивниот досегашен успех и работилници за личен и професионален развој.

Екстерно оценување, предизвици и следни чекори: Екстерно оценување по секоја цена?

Квалитетното образование и човечкиот капитал претставуваат основен услов за обезбедување на одржлив економски и општествен развој. Оттука, во Република  Македонија, во сите изминати години од осамостојувањето до денес, реформите во секторот на образованието се постојано актуелни, односно континуирано се вложуваат напори и средства со цел подобрување на квалитетот на образовниот про- цес, како и нивото […]

Поголема партиципација, помала можност за корупција

Коруптивните практики во јавната и во приватната сфера ја девалвираат довербата неопходна за одржување и развој на стабилни економски и социјални релации, со тоа што ги уништуваат темелните вредности поставени во највисоките правни документи. Коруптивното однесување е спротивно на владеењето на правото, на демократијата и на човековите права, затоа што го омаловажува доброто владеење, фер […]

Компаративна анализа на најдобри практики за отворени податоци во европската Унија.

Проектот „Граѓанинот на прво место“ го реализира граѓанската организација ,,Центар за управување со промени“ во партнерство со „Центарот за одржлив развој АЛКА“. Проектот е доделен од страна на Европската Делегација преку Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии, во рамки на компонентата за подобрување на вклученоста на граѓанското […]

Стратегија за млади претприемачи од немнозински етнички заедници

Претприемништвото се препознава како една од најважните проблематики на модерната економија; меѓутоа, истовремено тоа е познато и како една од најсложените области. Стратегијата за млади претприемачи има за цел да ja зголеми самодовербата за претприемачките потфати на сите граѓани при што ќе ги оспособи да имаат целосна и ефективна улога во идниот развој на економијата […]

Извештај од истражување: Процесот на инклузија во предучилишните установи во општина Карпош

Истражувањето претставено во овој извештај се однесува на досегашните искуства во спроведување на процесот на инклузија на предучилишните установи од Општина Карпош. Истражувањето е дел од проектот „Инклузија во ран детски развој“ , спроведуван од здружението „Отворете ги прозорците“, во рамки на проектот Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа (ПРЕЦЕДЕ) […]

Политичко акциона и правна рамка за човекови права со фокус на социјалната инклузија и намалувањето на сиромаштијата

Иако свесен за границите на својата легитимна интервенција во националната политика на распределба на ресурсите, Европскиот суд за човекови права (European Convention on Human Rights – EcrtHR) продолжува да ги поставува основите за оформување правен орган за социоекономски права преку зголеменото толкување на традиционалниот пропис за граѓански и политички права и развојот на позитивните државни […]

Анализа на јавна инфраструктура Република Македонија

Јавната инфраструктура е инфраструктура во јавна сопственост или за јавна употреба. Обично се разликува од приватна или општа инфраструктура во однос на политики, финансирање, цел итн. Инвестирањето во јавната инфраструктура е развојна компонента на фискалната политика со цел подобрување на економските перспективи и квалитетот на живот на граѓаните. Суштинска цел на овој вид на инвестиции […]

1 2