fbpx
x
Мени

Факултативен протокол кон Конвенцијата за правата на децата кој се однесува на вклучување на децата во вооружени конфликти

Земјите членки на овој протокол, Охрабрени од преголемата подршка на Конвенцијата за правата на детето, која ја покажува широко распространетата определеност што постои за унапредување и заштита на правата за детето. Потврдувајќи дека правата на децата бараат посебна заштита и повикувајќи на постојано подобрување на положбата на децата без разлика, како и нивниот развој и едукација […]

Извештај за состојбата на правата на децата во Република Македонија

Република Македонија е земја потписничка на Конвенцијата за правата на детето и двата нејзини Протоколи: Факултативниот протокол за продажба на деца, детска проституција и детска порнографија и Факултативниот протокол за учество на деца во вооружени конфликти.Република Македонија има преземено обврска дека во согласност со членот 44 од Конвенцијата ќе поднесува до Комитетот на Обединети нации […]