fbpx
x
Мени

Водич за инспекторите низ законот за безбедност на храната

Во декември 2010 година донесен е нов Закон за безбедност на храната. Со донесувањето на Законот формирана е Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија. Агенцијата е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице. Таа е правен наследник на Дирекцијата за храна и Управата за ветеринарство. Со имплементацијата на Законот треба […]

Инфотека: Финансиски услуги

Потрошувачите во Република Македонија можат да вршат плаќања и наплати во домашни и странски средства за плаќање. Платниот промет во земјата се врши во националната валута, освен во слободните царински продавници (на аеродромите во Скопје и Охрид) каде плаќањата на купената стока се врши во девизи.