fbpx
x
Мени

Подобрување на учеството во демократските процеси на заедниците под 20%

Проектот „Подобрување на учеството во демократските процеси на заедниците под 20%“, покрај својата главна цел на зајакнување на капацитетите на овие заедници во подобрување на условите за практикување на нивните права, нивната политичка, граѓанска и медиумска застапеност како и презентацијата на нивната култура и видливост, содржи и специфичен дел кој се однесува на идентификација на […]

Бела книга за состојбата со говор на омраза во Република Македонија

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија го спроведe проектот „Интернет-платформа за мапирање и следење на говорот на омраза во јавниот простор и медиумите“. Дел од активностите на овој проект што Хелсиншкиот комитет треба да ги спроведе се однесуваат на набљудување, бележење и известување за говор на омраза во јавниот простор и медиумите во реално […]

Извештаj од посетата на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Р. Македонија на специјалните установи и психијатриските болници во Р.Македонија за 2011 и 2012 год.

Хелсиншкиот комитет за човекови права во јули 2011 година започна со спроведување на проектот “Набљудување на имплементацијата на националниот превентивен механизам за спречување на тортура и друг вид нечовечко или понижувачко постапување или казнување на територијата на Република Македонија“, финансиски поддржан од страна на Фондацијата oтворено општество – Македонија.

Анализа на придобивките и трошоците од воведување на електронски административни услуги

Проектот ,, Поголема партиципација – подобри политики и регулативи ” е поддржан во рамки на програмата Цивика мобилитас, кој се реализира врз основа на договор за акциски грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка ( МЦМС ) и  Центарот за управување со промени (ЦУП) како апликант и Институтот за политики и добро владеење (ЗИП) како ко-апликант.

Судска ефикасност во справувањето со корупцијата во Република Македонија

Проектот „Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија“ веќе трета година по ред се спроведува низ судовите на Република Македонија.1 Неговата реализација се базира на набљудување на определен број коруптивни предмети низ основните судови, врз основа на што се извлекуваат заклучоци за ефикасноста на надлежните органи во борбата против […]

Судската ефикасност во справувањето со корупцијата во Република Македонија

Проектот „Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија“ веќе втора година се реализира низ судовите на Република Македонија. Самиот проект е заснован врз податоците добиени од набљудувањето на судските постапки за дела од областа на корупцијата, што ни овозможи да дојдеме до сознанија за почитувањето на стандардите за фер […]

Јавност и транспарентност во судските постапки од областа на изборните нерегуларности

Правниот систем на Република Македонија во однос на постапувањето по изборните нерегуларности предвидува два канали за институционален одговор. Првиот канал е постапката за заштита на избирачките права која се води пред изборните органи и претставува интегрален дел од изборниот процес, а вториот канал е казнено – правниот одговор, кој е облик на судска заштита на […]

Годишен извештај на националната канцеларија за 2012 година

Коалицијата “Сите за правично судење“ ја заврши 2012 година со реализација на три проекти како дел од стратешката програма за работа до 2014 година. Поради низа објективни причини и настанати промени во минатата година, деловното портфолио на Коалицијата значително е намалено, споредбено со претходниот период. Причините во прв ред се однесуваат на повлекувањето на дел […]

Присуство на ентомофауната во посев со тутун во струмичкиот регион

Оваа брошура е резултат на соработката помеѓу нас,, Еколошкото друштво Планетум ” од Струмица и компанијата “Алајанс УЈАН Македонија ” од Кавадарци и заеднички реализираниот проект “Присуство на ентомо-фауната во посев со тутун во струмичкиот регион”. компанијата Алајанс УАН од Кавадарци како опшествено одговорна компанија која се грижи и вложува во развојот на заедницата и […]

Мониторинг извештај на еколошко друштво планетум

Овој мониторинг извештај е дел од проектот ,, Зачувување на шумата – инвестиција во иднината “кој има за цел да ја подобри соработката на заинтересираните страни за намалување на дивата сеча ( дрвокрадството ) и зачувување на шумскиот фонд како природно богатство на Р. Македонија. Како дел од активностите во склоп со овој проект беше […]

1 2 3