fbpx
x
Мени

Уставниот суд во стегата меѓу политичките интереси и човековите права 2016

Во изминатите пет години, а особено од 2013 година до денес, Уставниот суд на Република Македонија бележи намален број на примени и завршени предмети, намален број на укинати и поништени одредби од закони и подзаконски акти, намалување на бројот на вработени и непроменети средства во 1 годишниот буџет.

Судската ефикасност во заштита на човековите права во предметите од областа на корупцијата

Оваа анализа произлегува и е дел од програмските активности на Коалицијата „Сите за правично судење“ во чии рамки во текот на 2010 година се набљудуваа судски постапки по предметите од областа на корупцијата во Република Македонија. Главна цел на истражувањето беше да се согледаат актуелните состојби и да се извлечат одредени заклучоци и препораки за […]

Судска ефикасност и остварување на фер и правично судење

Коалицијата ,, Сите за правично судење” во 2007 година спроведе пилот фаза за ,, Проценка од потребата за развој на програма за набљудување на судски постапки во врска со корупцијата, во Република Македононија”и како резултат на тоа во 2008 година започна со набљудување на предмети од областа на организираниот криминал и корупција.

Судска ефикасност во справувањето со корупцијата

Извештајот кој произлезе од рамките на проектот,, Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија “за 2011 година е изготвен од доц. Др Ѓорѓи Сламков (наставник по Казнено право на Факултет за правни науки при Европскиот Универзитет – Скопје). Трудот е составен од три дела, соодветно поделени од зависност од […]

Анализа од спроведениот мониторинг на судски предмети од областа на организиран криминал и корупција

Коалицијата “Сите за правично судење” преставува организација во која членуваат 15 граѓански организации од целата територија на Република Македонија. Основната мисија во досегашното постоење е следење на почитување на човековите права и слободи особено на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на дејствување. Со развивање на програма за набљудување на судски предмети во […]

Потреба од следење на судските предмети од областа на корупција

Од својата независност па до денес, подржана од повеќе земји и меѓународни организации, Република Македонија се стреми кон градење на демократско општество засновано врз принципите на владеење на правото и пазарната економија. Целта на тој стремеж е целосна и потполна интеграција во Европската унија и НАТО.

Под лупа – извештај од анализите на 12 правосилни кривични предмети

Транспаренси интернешнал – Македонија во соработка со здружението „Зелена лупа“ ја спроведува граѓанската акција „СИТЕ ЗАЕДНО ПО ПАТОТ ДО ПРАВДАТА“, која е поддржана преку програмата за развој на граѓанското општество на „ЦИВИКА МОБИЛИТАС“. Во текот на проектот, врз основа на 12 правосилно завршени судски предмети од областа на кривичното право, направена е анализа на можностите […]