fbpx
x
Мени

Прирачник за адвокатски вештини за одбрана во кривичната постапка

За многу луѓе адвокатските кривични случаи се чинат дека се едноставни. Одредбите како кражба, провала и убиство се очигледни дури и за лаици и се чини многу очигледно што е она што може да биде во корист на клиентот а што не. Сепак, бранењето клиент не се состои само во одење на суд, поставување неколку прашања и надеж дека […]

Анализа на домашните правни лекови во постапките при изборот, разрешувањето и изрекувањето на дисциплински мерки на македонските судии

Во нашата држава како и во останатите држави кои се базираат врз начелата на владеење на правото и поделба на власта, судството е главниот носител на заштитната функција во остварувањето на индивидуалните слободи и права на човекот и граѓанинот. Таа своја функција и надлежност судството може да ја оствари само доколку се заснова и се раководи од начелата на […]

Преглед на правните лекови во Република Македонија низ призмата на ефективната заштита на правата и слободите на граѓаните

Во рамки на проектот „Преглед на правните лекови во Република Македонија низ призмата на ефективна заштита на правата и слободите на граѓаните” финансиски поддржан од Амбасадата на САД, Институтот за човекови права (ИЧП), преку процес на отворени професионални дебати, имаше за цел да ги идентификува и да ги анализира состојбите на ефективноста на домашните правни средства во остварувањето и заштитата […]