fbpx
x
Мени

Политичко акциона и правна рамка за човекови права со фокус на социјалната инклузија и намалувањето на сиромаштијата

Иако свесен за границите на својата легитимна интервенција во националната политика на распределба на ресурсите, Европскиот суд за човекови права (European Convention on Human Rights – EcrtHR) продолжува да ги поставува основите за оформување правен орган за социоекономски права преку зголеменото толкување на традиционалниот пропис за граѓански и политички права и развојот на позитивните државни […]

Основните граѓански и политички права и слободи

И по повеќе од 20 години независност на Република Македонија, функционирањето на судскиот систем се соочува со многубројни проблеми и недостатоци. Домашните и меѓународните извештаи за состојбата со човековите права, без исклучок, го посочуваат судството како главна пречка за целосно остварување на принципот на владеење на правото.

Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во Република Македонија

Очекувањата за лицата со интелектуална попреченост (ИП) не се ништо повеќе од подигнување на свеста за нивното постоење и неопходното решавање на проблемите. Промовирањето на правата на овие лица и обезбедувањето услови за целосно уживање на нивните права не е никаква привилегија, туку едноставно подразбира нивно активно вклучување како граѓани на ова општество кои имаат […]

Кривично-правната заштита за кривичните дела против слободите и правата на човекот

Целта на оваа анализа е да даде информација за тоа колку граѓаните ја користат можноста да пријават кривични дела против нивните права и слободи, вклучително и избирачките права, колку јавното обвинителство гони за овие кривични дела по службена должност и како постапувале судовите во постапките поведени за овие кривични дела во последните пет години.

Користење на actio popularis во случаи на дискриминација

Моделот на индивидуална правда многу често претставува неефективен инструмент за докажување на структурната и институционална дискриминација. Од тие причини, при констатација за постоење на системска повреда на права, се користи правниот институт аctio popularis, кој е востановен така да претставува ефективен механизам за заштита во вакви случаи. Суштината на аctio popularis е втемелената акција на […]

Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење

Коалицијата ,, Сите за правично судење” е мрежа на 19 организации активни на полето на заштита на човековите права и владеење на правото. Основната мисија на Коалицијата се однесува на почитувањето на човековите права и слободи, особено на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на делување во настојувањето да се зголеми нивното имплементирање, […]

Извештај за заштита на човековите права при полициска злоупотреба и при тортура 2008

Проектот за поддршка на човековите права кој се имплементира од 2004 година беше реализиран и во 2008 година. Основна цел на Проектот за поддршка на човековите права е да обрне внимание на употребата на незаконска физичка или ментална сила, од страна на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи, во текот на вршењето на […]

Судската ефикасност во заштита на човековите права во предметите од областа на корупцијата

Оваа анализа произлегува и е дел од програмските активности на Коалицијата „Сите за правично судење“ во чии рамки во текот на 2010 година се набљудуваа судски постапки по предметите од областа на корупцијата во Република Македонија. Главна цел на истражувањето беше да се согледаат актуелните состојби и да се извлечат одредени заклучоци и препораки за […]

Водич за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекцијата на трудот

Водичот за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекција на трудот има за цел да ги запознае претставнииците на граѓанските организации на јасен начин со овластувањата и надлежностите на инспекторите на трудот, предметот на надзор како и документацијата која што мора да ја поседува организацијата и да ја приложи по […]

Судската ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупцијата во “Заробената држава”

Коалицијата “Сите за правично судење” преставува организација во која членуваат граѓански организации од целата територија на Република Македонија. Основната мисија во досегашното постоење е следење на почитување на човековите права и слободи особено на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на дејствување. Со развивање на програма за набљудување на судски предмети во врска со […]

1 2 3 4