fbpx
x
Мени

Standarde për e-transparencë në njësitë e vetëqeverisjes lokale

Duke marrë parasysh parimet e qeverisjes së mirë dhe angazhimin për të inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarëve në nivel lokal, duke rritur transparencën dhe llogaridhënien në punën e organeve të vetëqeverisjes lokale – kryetarin dhe këshillin – dhe administratën lokale, si dhe duke filluar nga mundësitë e teknologjive moderne për të katalizuar këtë proces, ky dokument […]

Marrëdhëniet me median – Udhëzues për organizatat e shoqërisë civile

Organizatat e shoqërisë civile – OJF-të, kanë pak a shumë përvoja të ndryshme me mediat dhe gazetarët, ndaj shpesh aktivitetet, projektet dhe përpjekjet tona të ndryshme nuk merren parasysh, keqkuptohen ose interpretohen gabim. Shumica e bisedave të mia me shumë OJF nga Sllovenia dhe nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përmbajnë shprehje me vërejtje, ankesa dhe […]

Udhëzues për bashkëpunim ndërmjet shoqatave të konsumatorëve dhe institcioneve për mbrojtje të konsumatorëve

Duke i marrë parasysh interesat e konsumatorëve, bashkësia Evropiane e miratoi programin e parë për mbrojtje të konsumatorëve në vitin 1975, nëpërmjet të cilit u identifikuan pesë të drejtat themelore të konsumatorëve, e ato janë: E drejta për mbrojtje të shëndetit dhe sigurisë; E drejta për mbrojtje të interesave ekonomike të konsumatorëve; E drejta për […]