fbpx
x
Мени

Проценка на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Развојот на новите информациско комуникациски технологии (ИКТ) создава револуционерни промени во начинот на комуникација меѓу поединците, групите и институциите. Интернетот претставува значаен потенцијал за граѓанските организации (ГО) во поглед на зголемување на видливоста и подигнување на свеста кај јавноста за релевантни општествени теми и проблеми, потенцијал за мобилизација на поддршка за релевантни општествени цели, вмрежување […]

Анкета за онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Развојот на информациско-комуникациските технологии (ИКТ) во последните децении создаде нови и револуционерни начини за комуникација, пристап и дисеминација на информации. Во овој контекст, на глобално ниво, иницијативите од граѓанскиот сектор се повеќе се ориентираат кон дигиталните медиуми во својата комуникација со засегнатите страни.

Извештај за состојбата на онлајн медиумите во Македонија

За поимот „онлајн“ или „нови медиуми» постојат неколку дефиниции. Повеќето технологии карактеризирани како нови медиуми се дигитални и често имаат карактеристики на манипулираност, интерактивност и вмрежување. Како неколку примери можат да се издвојат Интернетот, веб-страниците и компјутерската мултимедија. Според Лев Манович, под поимот нови медиуми не се подразбираат телевизиските програми, филмови, книги, весници или други […]