fbpx
x
Мени

Прирачник-модул за психосоцијална поддршка за вработување на ранливи категории граѓани

Со цел зголемување на вработеноста преку помош и поддршка на невработените лица во РМ вградени се неколку основни принципи кои треба да се почитуваат при испораката на услугите и имплементацијата на програмите за вработување, како што се:  Почитување на правото на пристап до работа на сите граѓани,  Недискриминацијата и еднаквите можности,  Подеднакво […]

Национален извештај за младинската невработеност во Република Македонија

Граѓанските организации кои работат со младите луѓе во земјите од Западен Балкан вклучени во проектот (Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Бугарија, Грција, Турција и Хрватска) се соочуваат со слични предизвици: недостиг на социјална вклученост, невработеност, корупција во образованието, несоодветни младински политики итн. така што можеме да речеме дека младите претставуваат маргинализирана […]

Политиките на пазарот на труд и сиромаштијата во Македонија

Половина декада земјите во светот се справуваат со последиците од глобалната економска криза и од неретко контрапродуктивните економски политики применети за време на кризата, кои придонесоа за дополнителни негативни ефекти врз дел од економиите и нивно пролонгирано закрепнување.

Богатството и сиромаштијата во Македонија 2008-2012

Општествените прилики во некои од поранешните југословенски републики се добро познати по тоа што се најлоши во Европа,поради примената на строги неолиберални политики по распаѓањето на федерацијата. Уште од стекнувањето на независноста, повеќе од 20 години, Македонија е на социјалното дно во Европа. Висока невработеност, висока сиромаштија, бесперспективност.