fbpx
x
Мени

Анализа на документи и на политики на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности и на недискриминација

Универзитетот го обезбедува единството во вршењето и во развојот на високото образование, науката и на уметноста, како и во стручноста, и, непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја, пренесува сознанија од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини. Како највисока автономна високообразовна, научна и уметничка установа, Универзитетот треба да ги промовира и применува принципите на еднакви можности […]

Анализа на имплементацијата на правото на култура на помалите етнички заедници

Правото на култура е човеково право утврдено во меѓународното право и во домашното право во Република Македонија. Како и за другите права, така и за ова, стожерен принцип што се применува е принципот на еднаквост и недискриминација, како и принципот на учество/партиципативност. Еднаквоста во заштитата, промовирањето и унапредувањето на човековите права на припадниците на малцинствата е […]

Соодветна и правична застапеност и интеграција на работното место

Јавната администрација брзо се менуваше, станувајќи сè повеќе различна и несомнено поинаква. И покрај силните противења на почетокот (отворени или премолчени), принципот на правична застапеност беше прифатен од мнозинството во јавната администрација, како што, впрочем, покажува и ова истражување. Барем на нормативно ниво, на него се гледа како на правичен принцип. Нашиот основен мотив при ова истражување беше да […]

1 2