fbpx
x
Мени

Студија на опсег на различните форми на сексуално насилство во Р.Македонија

Насилството врз жените е присутно во сите култури, региони, земји и општества, а неговите корени лежат во нееднаквата распределба на моќ и нееднаквите можности помеѓу мажите и жените, како и во континуираното дискриминаторско однесување кон жените во сите сфери на општественото живеење. Насилството претставува сериозен општествен проблем и затоа е од суштинско значење да се […]

Македонска ревизија за казнено право и криминологија

Криминолошките истражувања во последните децении, укажуваат на два момента: прво, криминологијата како наука и теорија,толку интензивно се развива и напредува во последните децении од минатиот век и второ, таа во својот развој, дава научно верификувана аргументација за проблеми на кои другите казнено-правни науки не можеа да дадат, да пронајдат аргументација и докази или факти, особено во делот на објаснувањето на […]