fbpx
x
Мени

На тендерите просечно има по 2,5 понудувачи, на е-аукциите учествуваат по 2

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) редовно го мониторира спроведувањето на јавните набавки во земјава, почнувајќи од 2008 година, од кога се применува и новиот Закон за јавните набавки, изработен според Директивите на Европската комисија. Целта на мониторингот е да се оцени дали и во колкава мера државните институции ги почитуваат основните принципи во трошењето на […]

Мониторинг на јавните набавки на локално ниво ИЗВЕШТАЈ БР. 2

Предмет на мониторингот на ЦГК се набавките што ги спроведуваат сите државни институции во земјава, како на ниво на централна, така и на локална власт. Поради детектираните разлики и специфичности во спроведувањето на јавните набавки меѓу институциите на централно и оние на локално ниво, од 2010 година наваму, набавките на овие институции се мониторираат одделно. На овој начин, за сите […]

Извештај од мониторингот на јавните набавки на локално ниво: Различни набавки – исти проблеми

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) редовно го мониторира спроведувањето на јавните набавки во земјава, почнувајќи од 2008 година, од кога се применува и новиот Закон за јавните набавки, изработен според Директивите на Европската комисија. Целта на мониторингот е да се оцени дали и во колкава мера државните институции ги почитуваат основните принципи во трошењето на […]

Индекс на рационалност 1 и 2

Центарот за граѓански комуникации од Скопје е единствената невладина организација во Република Македонија која спроведува директен и сеопфатен мониторинг на јавните набавки во земјата. Во обид да даде дополнителен придонес кон унапредување на состојбите во оваа сфера, Центарот започна со изработка на т.н. индекс на рационалност во трошење на јавните пари. Целта е да се воведе нов инструмент преку којшто […]

13 Квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавните набавки во РМ

Договорните органи свесно или несвесно придонесуваат кон отежнато учество на фирмите во постапките за јавни набавки и со тоа кон намалување на конкуренцијата што е еден од принципите на јавните набавки. Во 52,5% од мониторираните постапки биле доставени не повеќе од две понуди.

Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ. Дванаесетти квартален извештај

Во половина од мониторираните тендери, планираната електронска аукција не се одржала поради тоа што била доставена само една понуда или само една понуда била оценета како прифатлива. На овој начин се доведува во прашање рационалноста во трошењето на јавните пари бидејќи во случаи кога се планира е-аукција, фирмите првично доставуваат повисоки цени во очекување тие да се намалат низ негативното наддавање во […]

Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ. Единаесетти квартален извештај

Изборот на најповолни понуди во тендерите е доведен во прашање поради несоодветна примена на критериу­мите и елементите за евалуација на добиените понуди. Во постапките за јавни набавки е евидентиран значаен проблем околу начинот на кој се користат критериумите за избор на најповолна понуда.

Десетти квартален извештај. Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ

Проблемот со поништувањата на постапките за јавни набавки се заострува. Евидентиран е рекордно висок број на поништени тендери во второто тромесечје од го­ динава, најголем во изминатите 3 години од почетокот на мониторингот на јавните набавки. Поништени се дури 32,5% од мониторираните тендери, при што сите одлуки за поништување се донесени од страна на самите државни институции.

Девети квартален извештај мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ

Во постапките за јавни набавки, фирмите сè почесто меѓу себе се натпреваруваат со своето искуство и големина, наместо со своите понуди. Оттука, наместо цената и квалитетот на понудените производи или услуги, сè повеќе на значење добиваат референтните листи на фирмите, бројот на вработени, како и договорите што веќе ги имаат склучено со други државни институции.

Осми квартален извештај. Мониторинг на процесот на јавни набавки во Република Македонија

Центарот за граѓански комуникации од Скопје, од ноември 2008 година наваму, континуирано го анализира спроведувањето на процесот на јавни набавки во РМ, кој е регулиран со Законот за јавни набавки. Целта на анализата е да оцени како се спроведува процесот на јавни набавки во светло на новиот Закон за јавни набавки и дали и колку функционираат основните принципи на јавните набавки: транспарентност, […]

1 2 3 4