fbpx
x
Мени

Стандарди за е-транспарентност во единиците на локалната самоуправа

Имајќи ги предвид принципите на добро управување и определбите за поттикнување на граѓанското учество на локално ниво со зголемување на транспарентноста и отчетноста во работењето на органите на единиците на локалната самоуправа – градоначалникот и советот – како и на локалната администрација, а воедно поаѓајќи и од можностите на модерните технологии за катализирање на овој […]

Стандарди за добро управување во единиците на локалната самоуправа

Нашата земја има повеќедецениска административна традиција и култура, којашто се приспособува на демократските промени во општеството, водејќи се од принципите на владеење на правото, транспарентност, стручност, стабилност, одговорност, предвидливост, еднаков третман, ефикасност и етичност. Ова стана особено видливо со процесот на децентрализација на власта, кога општините и градот Скопје многу успешно ги презедоа и ги […]

Насоки за отворени податоци во единиците на локалната самоуправа

Проектот – Граѓанинот на прво место1 се фокусира на подобрувањето на транспарентноста на единиците на локалните самоуправи преку воспоставување стандарди за отворени податоци на локално ниво, со цел по- добро вклучување на граѓаните и граѓанските организации во следењето на работата и донесувањето одлуки од страна на општините. Проектот се спроведува во 8-те урбани центри во […]

Стратегија за развој на волонтерството во општина Битола 2015-2018

Во Република Македонија волонтерството се повеќе се развива и добива важност во локалните заедници. Тоа има голем потенцијал за подобрување на квалитетот на живот во локалните заедници, придонесува за зголемување на граѓанското учество во општествениот живот, за создавање на локални мрежи и создава чувство на одговорност за решавање на проблемите што постојат во заедниците.

Анализа на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост

Изработката на Анализата на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост во осум (8) општини во Република Македонија произлегува од проектот „Граѓанското општество во акција за еднаквост“, спроведуван од страна на Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ) Гостивар, во партнерство со Центар за Ромска заедница (ДРОМ) Куманово и Асоцијација Иницијатива за социјална промена (ИнСоК) Скопје. Истиот е […]