fbpx
x
Мени

Преку пристап до информации од јавен карактер до унапредување на социјалната заштита и транспарентноста на локалните самоуправи

Проектот е имплементиран во рамки на проектот „Акциска мрежа за добро владеење“ спроведен од Метаморфозис, Македонски центар за европско образование и Реактор – Истражување во акција. Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорен Сојуз – Национален совет за родова рамноправност и во никој случај […]

Приоритети, предизвици, препораки и мерки за Стратегијата за реформа на јавната администрација 2017–2022

ИПА2 Механизмот за граѓански организации во март2016 г. започна со консултирање на граѓанските организации за политиките, програмите, предизвиците и приоритетите во секторот „Демократија и владеење“ кој ја опфаќа и реформата на јавната администрација. Во организација на Асоцијацијата Зенит и ИПА 2 Механизмот, а во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација(МИОА),на 30 јуни 2016 […]

Прирачник за спречување на корупцијата во локалната самоуправа

Корупцијата има широк спектар на штетни ефекти врз општеството. Таа ги поткопува демократијата и владеењето на правото, го загрозува квалитетот на животот, може да предизвика појава на сериозен криминал и закани за безбедноста на целокупната општествена заедница. Борбата против корупцијата не е едноставен процес, туку подразбира ангажман на целото општество и иницијативност на сите нивоа.

Мониторинг извештај за примената на законот за еднакви можности на жените и мажите во Општина Тетово

Целта на овој мониторингот е следење и проценка на динамиката, обемот и квалитетот на работата на Единиците на локалната самоуправа во однос на Законот за еднакви можности на жените и мажите. Предмет на мониторирање се органите и телата на ЕЛС и нивната работа во согласност со нивните надлежности, а во врска со почитувањето на Законот за еднакви можности на […]

Резултати од истражување за утврдување на задоволството на граѓаните од услугите на локалната самоуправа, нивната информираност и вклученост во работата и одлуките на локалната самоуправа и клучни потреби на граѓаните на локално ниво

Ова истражување има за цел да се утврди: задоволството на граѓаните од услугите на службите на локалната самоуправа, со акцент на услугите кои ги засегнуваат жените; знаењето и партиципацијата на граѓаните во локалните процеси на буџетирање;проценка на главните потреби на граѓаните во областите кои се под надлежност на локалната самоуправа. Истражувањето беше спроведено во насока да ги идентификува […]

Улогата на локалната самоуправа во сексуалното и репродуктивното здравје кај младите

Децентрализацијата на власта во принцип треба да произведе две суштински придобивки: донесување на одлуките на ниво коешто е поблиску до граѓаните, како и подобрување на квалитетот на услугите за граѓаните. Децентрализацијата во областа на здравството треба да биде водена од тие два принципа. Во Република Македонија, и покрај започнатиот процес на децентрализација во одредени сегменти, […]

Анализа на постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво

Консултацијата со граѓаните е основен предуслов за практикување на партиципативнo и транспарентно владеење. Се базира на идејата граѓаните да го подобруваат својот живот преку сопствени идеи, учество и административен развој на отчетна локална власт на која може да ѝ се верува. Основните форми на консултација со граѓаните се елаборирани во правни документи усвоени во државата, […]