fbpx
x
Мени

Ефективно политичко учество на помалите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија

Последниве десет години повеќе трудови се обидуваат да го објаснат правнополитичкиот контекст во Македонија пред и по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор (ОРД), неговата природа и влијанието врз етничките односи во Ре пуб лика Македонија (Македонија или РМ). ОРД e документ со кој се стави крај на кризата во 2001 година, а со цел адресирање […]

Pjesëmarrja efektive politike e bashkësive më të vogla etnike në vetëqeverisjen lokale në republikën e maqedonisë

Dhjetë vitet e fundit më shumë studime provojnë ta shpjegojnë kontekstin juridik-politik në Maqedoni para dhe pas nënshkrimit të Marreshjes Kornizë të Ohrit (MKO), natyrën dhe ndikimin e saj mbi marrëdhëniet etnike në Republikën e Maqedonisë (Maqedonia ose RM). MKO-ja është një dokument me të cilin u përfundua kriza e vitit 2001, me qëllim që […]